Grundskolan genomgick under 1960-, 1970- och 1980-talen en omfattande reformering och förändring genom nya läroplaner (Lgr 69) och (Lgr 80) samt regeringens proposition om samlad skoldag (1975/76:39). I Lgr 69 betonas vikten av samarbetet mellan hem, skola och samhälle. I Lgr 80 betonas bland annat livsåskådningsfrågor, samlevnadsfrågor, familjefrågor och elevens delaktighet. I propositionen om en…

Läs mer

Under några år i början av 1970-talet var Birgitta och Thord Dahl medarbetare i församlingen. Efter en studietid i USA upplevde de en kallelse att gå in i ett missionsarbete i Bangladesh. Vid församlingens årsmöte den 6 januari 1973 väcktes frågan om församlingen kunde vara med i detta missionsarbete och det definitiva beslutet tas den…

Läs mer

Vid församlingsmöte den 11 april 1968 tas två viktiga beslut som kom att få stor betydelse i det fortsatta arbetet. Till sammankallande för en planerad sjukbesökskommitté valdes /…/ som tackade för förtroendet och underströk betydelsen av att komma igång med denna uppgift. I samma församlingsmöte tas beslut om en kommitté som får i uppdrag ”för…

Läs mer

Under flera år pågick olika samtal och förberedelsearbete för att bygga om församlingens fastighet vid Brogatan. I 1963 års årsredovisning nämns att man fortfarande saknar ritningar för en ombyggnad men ett arbete pågår. Bland annat måste de ekonomiska förutsättningarna lösas. 1965 fick en byggnadskommitté i uppdrag att komma med förslag på renovering av fastigheten. 1967…

Läs mer

Vid ett församlingsmöte i maj 1966 behandlades en fråga angående en ekumenisk Nytt Liv-offensiv i Nässjö. Från Nässjö Kristna Samarbetskommitté uppläste föreståndaren en skrivelse där församlingen uppmanades delta i en gemensam tältmötesserie hösten 1967 med pastor Bertil Pålsson som talare. Församlingen ställde ett krav: Församlingen beslutade att under förutsättning att pastor Pålsson kommer som talare,…

Läs mer

Församlingen engagerades 1958 i ett missionsuppdrag genom missionär Marianne Henriksson. Hon kom först till Lemera, men efter oroligheter fick hon tillsammans med många andra fly till Bujumbura. Församlingen var också engagerad genom Rut Johansson i ett arbete i Korea i samarbete med Rädda Barnen. Vid årsmötet 1963 fattades ett principbeslut om att anta Maj-Lis Jogbrandt…

Läs mer

Församlingen sökte i slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet att arbeta mer utåtriktat genom att söka tillstånd att arrangera möten på Södra Torget. I ett församlingsmöte meddelas att myndigheterna givit församlingen tillstånd att hålla möten på SödraTorget. Församlingen får också tillstånd att från kyrkan en halvtimma varje söndagskväll genom högtalare utsända sång och…

Läs mer

Under andra världskriget och de närmaste åren efter kriget öppnades nya möjligheter och förutsättningar för församlingars missionsarbete. Länder som stått under olika kolonialmakter började kämpa för sin frihet och oberoende. En del länder öppnades och en del stängdes för evangelisk verksamhet.Församlingen i Nässjö engagerade sig i olika åtaganden, bland annat genom att stödja missionärerna Siri…

Läs mer

Elim blir Filadelfia Vid församlingsmöte den 2 april 1939 tas – efter en tid av samtal – beslut om namnbyte för församlingen. Beslöts enhälligt att göra en framställning i Länsstyrelsen att få församlingen utbyta namnet Elimförsamlingen och i stället få kalla sig Filadelfiaförsamlingen i Nässjö. Namnbytet godkändes av länsstyrelsen och vid församlingsmöte den 3 december…

Läs mer

Samhällsekonomiskt inleddes 1930-talet med lågkonjunktur och hög arbetslöshet.Detta verkar inte påverka församlingens framtidstro. Antalet medlemmar var enligt tillgängliga uppgifter omkring 200 vid årsskiftet 1930/1931 samtidigt som det skedde en utflyttning till andra nybildade församlingar i närheten. Förutom verksamheten i Nässjö inledde församlingen olika satsningar i bland annat Vetlanda, Vaggeryd, Bodafors, Rödja, Stensjön, Grimstorp, Malmbäck, Barkeryd,…

Läs mer