Utåtriktad verksamhet

Församlingen sökte i slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet att arbeta mer utåtriktat genom att söka tillstånd att arrangera möten på Södra Torget. I ett församlingsmöte meddelas att myndigheterna givit församlingen tillstånd att hålla möten på Södra
Torget.

Församlingen får också tillstånd att från kyrkan en halvtimma varje söndagskväll genom högtalare utsända sång och musik samt inbjuda till möten.

Andra satsningar:

  • gemensamt med andra pingstförsamlingar anställa en kolportör
  • besök av fängelsemissionär Gösta Falk
  • regelbundet ekonomiskt stöd till IBRA Radio
  • barnmötesverksamhet i Äng, Isåsa och Solberga
  • möjligheter att starta en blåsorkester om ledarfrågan ordnas
  • starta en söndagsskola i fritidslokalen vid Hembygdsgatan.

Ansökan om vigselrätt

Församlingen söker vigselrätt i två steg med hänvisning giftermålsbalken, först hos Kungliga Majestät och därefter godkännande hos pingstförsamlingarnas vigselnämnd eftersom det handlar om myndighetsutövning.

Beslutfattades att i enlighet med bestämmelserna i 4 kap 2§ giftemålsbalken hos Kungl. Maj:2 söka vigselrätt för Filadelfiaförsamlingen i Nässjö.
Beslut fattades åberopande Kungl. Maj:ts resolution den 12 september 1952 angående rätt att förrätta vigsel inom pingströrelsen /…/ att hos pingstförsamlingarnas vigselnämnd anhålla om godkännande för /…/ att vara vigselförrättare inom pingströrelsen.